Centrum Diagnostyczno–Terapeutyczne w Rybniku

Psycholog • Pedagog • Logopeda • Neurologopeda • Psychodietetyk • EEG Biofeedback

METODA WARNKEGO

Metoda Warnkego to nowoczesna metoda terapeutyczna wykorzystująca specjalistyczną aparaturę medyczną. Od kilku lat stosowana przez terapeutów miedzy innymi z Niemiec, Austrii i Szwajcarii. W Polsce obecna od 2010 roku.


KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z TERAPII?

Terapia Metodą Warnkego adresowana jest przede wszystkim do dzieci od 5 roku życia i młodzieży, u których występują trudności w zakresie:

Mogą z niej również korzystać dorośli pacjenci:


ZAŁOŻENIA METODY WARNKEGO

Najczęstszym podłożem trudności w nauce czytania, pisania i mówienia są deficyty przetwarzania informacji sensorycznych (przede wszystkim wzrokowych i słuchowych) na poziomie centralnego układu nerwowego. Brak automatyzacji przetwarzania wyżej wymienionych informacji leżących u podłoża tak skomplikowanych czynności jak czytanie i pisanie sprawia, że tradycyjne próby nauki wiążą się dla dziecka z ogromnym wysiłkiem, mocno zniechęcającym do jakiejkolwiek pracy.

Aby lepiej zrozumieć czym jest automatyzacja i jakie są jej zalety, autor metody Fred Warnke proponuj przyjrzeć się nauce prowadzenia samochodu. Większość dorosłych zapewne pamięta swoje początki za kierownicą. Wsiadając do samochodu po raz pierwszy kandydaci na przyszłych kierowców zwykle wilgotnymi dłońmi ściskają z całej siły kierownicę. Każde poruszenie stóp na pedałach gazu i sprzęgła, każdy ruch ręki w kierunku dźwigni zmiany biegów jest przez nich sterowany świadomie. Jednak z biegiem czasu, w miarę jak rośnie stopień zautomatyzowania czynności związanych z kierowaniem pojazdem, maleje ilość wydatkowanej na nie energii. Możemy to stwierdzić po tym jak łatwo kierowca uczestniczy w zajmującej rozmowie z pasażerami. Ponieważ możliwe jest wykonywanie tylko jednej czynności poznawczej, tylko jednej czynności świadomej w danym momencie, jazda samochodem u kierowcy zdolnego do swobodnej rozmowy z pasażerami musi być czynnością w najwyższym stopniu zautomatyzowaną.

Do najważniejszych zalet automatyzacji należą:


Tych wszystkich ważnych umiejętności potrzebuje każdy uczeń, aby na przykład uzyskać dobrą ocenę z dyktanda napisanego w warunkach szkolnego stresu. Z pozoru prosta czynność zapisu dyktowanego tekstu wymaga bowiem od ucznia, aby stale wykazywał się na przemian następującymi umiejętnościami:


Kolejną istotną przyczyną wymienionych na początku trudności jest niedostateczna koordynacja półkul mózgowych. Aby proces uczenia się czytania i pisania przebiegał bez zakłóceń, obie półkule mózgowe muszą ściśle ze sobą współpracować. Tymczasem w większości przypadków dysleksji szlak nerwowy łączący obie półkule mózgowe jakim jest ciało modzelowate, nie działa prawidłowo.


DIAGNOZA

Diagnoza prowadzona według Metody Warnkego, dzięki wykorzystaniu aparatury medycznej, pozwala na trafne określenie problemów w zakresie przetwarzania bodźców wzrokowych i słuchowych na poziomie centralnego układu nerwowego. Procedura diagnostyczna składa się z 14 kroków. Każde z zadań testowych bada inną kompetencję z zakresu percepcji wzrokowej, słuchowej oraz motoryki.


TERAPIA

W oparciu o wyniki uzyskane w procesie diagnozy terapeuta opracowuje program treningowy dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta.
Typowy trening składa się z następujących etapów:

Trening automatyzacji funkcji podstawowych. Do treningu automatyzacji wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt. Przy jego pomocy dzieci w formie zabawy – programy treningowe przypominają gry – trenują łącznie osiem funkcji słyszenia centralnego, widzenia i motoryki. Program treningowy weryfikowany jest w miarę rozwoju pożądanych procesów. Czas trwania tego etapu uzależniony jest od problemów pacjenta i motywacji do pracy.

Trening lateralny. W celu ulepszenia i automatyzacji współpracy pomiędzy półkulami mózgowymi, Fred Warnke opracował trening lateralny. W trakcie treningu pacjent słyszy w słuchawkach dwa różne głosy, dobiegające z dwóch różnych kierunków, do tego stale zmieniają one swoją lokalizację i wydają się krążyć wokół głowy. Korzystanie z tej techniki wspomaga bardzo istotnie koordynację półkul mózgowych – jest skutecznym sposobem usprawniania ciała modzelowatego – „linii komunikacyjnej” między obiema półkulami.


ZALETY I KORZYŚCI


EFEKTYWNOŚĆ TERAPII

Efektywność terapii Metodą Warnkego została potwierdzona badaniami profesora Uwo Tewesa z Uniwersytetu w Hanowerze. Profesor poddał badaniu grupę dzieci z dysleksją. Badane dzieci podzielił na trzy grupy:

Po czterech miesiącach terapii odnotowano następującą poprawę w zakresie pisowni u badanych:


Więcej na temat metody znajdziecie Państwo na stronie metodawarnkego.pl.Opracowała: Terapeuta Metody Warnkego - Marzena Piekarczyk
Karta Seniora